Vodní hospodářství

28. 01. 2019 Admin Lysá

Název formuláře Formát DOC Formát PDF Formát 602
Společného povolení souboru staveb (územní rozhodnutí a stavební povolení)     602
Společné oznámení záměru (uzemní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru)     602
Stavební povolení k vodním dílům     602
Ohlášení udržovacích prací / obnovy vodního díla zničeného živelnou pohromou nebo havárií / vodohospodářských úprav     602
Ohlášení vodních děl určených pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel     602
Povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami nebo jeho změnu     602
Povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých osob (domácností) nebo jeho změnu     602
Povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých osob (domácností) nebo jeho změnu     602
Povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých osob (domácností) nebo jeho změnu     602
Povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo jeho změnu     602
Povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních nebo jeho změnu     602
Udělení souhlasu podle § 17 zákona č. 254/2001 Sb. k činnostem, stavbám a zařízením,   které mohou ovlivnit vodní poměry území a nejsou povolovány podle zákona č. 254/2001 Sb.     602
Závazné stanovisko vodoprávního úřadu DOC    
Závazné stanovisko ke stavbě vodního díla, které nepovoluje vodoprávní úřad (vedleší stavba souboru staveb)     602
Vyjádření k existenci záplavového území DOC    
Vyjádření k záměru     602
Vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodního díla     602
Stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod, studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému pro odběr podzemní vody, pro potřeby jednotlivých osob (domácností)     602
Povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace nebo jeho změnu     602
Povolení k některým činnostem, které mohou ovlivnit vodní poměry území nebo o jeho změnu     602
Povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých osob (domácností) a o stavební povolení ke studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k takovému odběru     602
Povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých osob (domácností) a o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod potřebné k takovému vypouštění     602
Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých osob (domácností) a o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod potřebné k takovému vypouštění     602
Stanovení ochranného pásma vodního zdroje nebo jeho změnu     602
Stanovení ochranného pásma vodního díla nebo jeho změnu     602
schválení manipulačního řádu vodního díla     602
Stanovení způsobu a podmínek pro vypouštění důlních vod do vod povrchových nebo podzemních nebo jeho změnu     602
Stanovení podmínek pro použití závadných látek nebo o povolení výjimky při použití závadných látek nebo jeho změnu     602
Výjimka z dosahování cílů ochrany vod     602

Tento článek se nálézá na serveru Portal Občana (https://obcan.mestolysa.cz:443/obcan/).

SDÍLET NA FB   SDÍLET NA TWITTER
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.