Odbor výstavby a životního prostředí

 • Povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých osob (domácností) a o stavební povolení ke studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k takovému odběru
 • Povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních nebo jeho změnu
 • Povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých osob (domácností) nebo jeho změnu
 • Povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo jeho změnu
 • Prodloužení lhůty na zalesnění a zajištění lesních kultur
 • Prohlášení pozemku za pozemek určený k plnění funkcí lesa
 • Společné oznámení záměru (uzemní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru)
 • Společné povolení souboru staveb (územní rozhodnutí a stavební povolení)
 • Stanovení ochranného pásma vodního zdroje nebo jeho změnu
 • Ustanovení lesní stráže
 • Vyjádření ke zřízení malých zařízení pro BRO
 • Ustanovení myslivecké stráže
 • Vyjádření k existenci záplavového území
 • Závazné stanovisko ke stavbě vodního díla, které nepovoluje vodoprávní úřad (vedlejší stavba souboru staveb)
 • Závazné stanovisko vodoprávního úřadu
 • Vystavení potvrzení o původu reprodukčního materiálu
 • Povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých osob (domácností) a o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod potřebné k takovému vypouštění
 • Povolení výjimky ze zákazu mýtní těžby v lesních porostech mladších než 80 let
 • Vyjádření k záměru
 • Vydání souhlasu ke stavbě do vzdálenosti 50 m od okraje lesa
 • Vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodního díla
 • Stavební povolení k vodním dílům
 • Udělení souhlasu podle § 17 zákona č. 254/2001 Sb. k činnostem, stavbám a zařízením, které mohou ovlivnit vodní poměry území a nejsou povolovány podle zákona č. 254/2001 Sb.
 • Stanovení způsobu a podmínek pro vypouštění důlních vod do vod povrchových nebo podzemních nebo jeho změnu
 • Stanovení podmínek pro použití závadných látek nebo o povolení výjimky při použití závadných látek nebo jeho změnu
 • Stanovení ochranného pásma vodního díla nebo jeho změnu
 • Udělení licence pro odborné lesní hospodáře (právnická, fyzická osoba),
 • Výjimka z dosahování cílů ochrany vod
 • Stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod, studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému pro odběr podzemní vody, pro potřeby jednotlivých osob (domácností)
 • Ohlašování evidence odpadů původci a oprávněnými osobami
 • Oznámení vlastníka lesa, který hospodaří bez převzaté osnovy o záměru provést těžbu nad 3m3/ ha/rok,
 • Ohlašování přepravy nebezpečných odpadů
 • Ohlášení vodních děl určených pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel
 • Ohlášení udržovacích prací / obnovy vodního díla zničeného živelnou pohromou nebo havárií / vodohospodářských úprav
 • Souhlas s dělením lesních pozemků, klesne-li výměra dílu pod 1 ha
 • Souhlas k upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování odpadů podle § 16 odst. 2
 • Souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady podle § 16 odst. 3
 • Schválení manipulačního řádu vodního díla
 • Předání údajů lesní hospodářské evidence
 • Odnětí/omezení pozemku určeného k plnění funkce lesa do 1 ha
 • Povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace nebo jeho změnu
 • Povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých osob (domácností) nebo jeho změnu
 • Povolení k některým činnostem, které mohou ovlivnit vodní poměry území nebo o jeho změnu
 • Povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami nebo jeho změnu
 • Povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých osob (domácností) nebo jeho změnu
 • Umístění stavby
 • Změna využití území
 • Změna vlivu užívání stavby na území
 • Dělení nebo scelování pozemků
 • Stanovení ochranného pásma
 • Společné umístění a povolení stavby
 • Povolení stavby
 • Užívání dokončené stavby
 • Užívání stavby před jejím úplným dokončením
 • Změna v účelu užívání
 • Odstranění stavby
 • Povolení výjimky z umístění stavby
 • Povolení výjimky z technických požadavků na stavby
 • Potvrzení o existenci staveb - nesoulad s KN (netýká se staveb, které podléhaly režimu povolení dle SZ)
 • Ověření dokumentace k žádosti o stavební povolení pro speciální stavební úřad
 • Prohlášení stavebního dozoru – zajištění odborného dozoru malé stavby
 • Čestné prohlášení stavbyvedoucího – zajištění odborného dozoru rodinných domů a větších staveb
 • Souhrnné vyjádření, závazné stanovisko odboru životního prostředí
 • Vydání loveckého lístku
 • Oznámení o konání sběru semenného materiálu, odběru částí rostlin nebo vyzvedávání sadebního materiálu z přirozeného zmlazení, jde-li o identifikovaný, selektovaný, kvalifikovaný nebo testovaný reprodukční materiál
 • Vydání rozhodnutí v pochybnostech, zda pozemek nadále je, či není lesním pozemkem
 • Stanovení podmínek ke sportovní akci
 • Žádost vlastníka nemovitosti kulturní památky o vydání závazného stanoviska
 • Žádost o vydání závazného stanoviska ke stavební činnosti na nekulturní památce v městské památkové zóně
 • Žádost o poskytnutí dotace z „Programu na opravu a údržbu vnějšího vzhledu budov, které se nacházejí v městské památkové zóně Lysá nad Labem a památkově chráněných budov v katastrálním území Lysá nad Labem a Litol“
 • Oznámení o výběru odborného lesního hospodáře
 • Ustanovení rybářské stráže
 • Žádost o závazné stanovisko z hlediska ochrany ovzduší
 • Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých osob (domácností) a o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod potřebné k takovému vypouštění
 • Žádost o souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu (ZPF)
 • Žádost o vydání vyjádření k návrhu trasy nadzemního/podzemního vedení
 • Žádost o vydání souhlasu k umístění sedimentu na zemědělskou půdu
 • Žádost o vydání rozhodnutí v pochybnostech, zda pozemek je součástí ZPF
 • Žádost o závazné stanovisko z hlediska nakládání s odpady (§ 146 odst. 3, zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech)
 • Žádost o vyjádření z hlediska nakládání s odpady (§ 146 odst. 3 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech)
 • Vydání rybářského lístku
 • Kácení dřevin rostoucích mimo les za účelem výchovné probírky či pěstebního zásahu
 • Kácení dřeviny rostoucí mimo les (obvod kmene více než 80 cm) - rozhodnutím
 • Kácení dřeviny rostoucí mimo les pro potřeby stavby (obvod kmene více než 80 cm) - závazným stanoviskem
 • Kácení havarijní dřeviny rostoucí mimo les
 • Ochrana ptáků a jejich hnízd
 • Ošetření památného stromu
 • Výjimka ze zákazů poškozování památného stromu
 • Výsadba/vypuštění geograficky nepůvodního druhu rostliny či živočicha do volné krajiny
 • Výsadba/vypuštění geograficky nepůvodního křížence rostliny či živočicha do volné krajiny
 • Zásah do významného krajinného prvku (les, vodní tok, rybník, údolní niva apod.)
 • Změna krajinného rázu v souvislosti se zásahem do přírodní, kulturní či historické charakteristiky místa krajinného rázu
 • Zřízení nebo zrušení účelové komunikace, stezky, pěšiny mimo zastavěné území obce

  Popis odboru

  Formuláře

  Dokumenty

  Kontakty

  Objednat na úřad

  Úřední hodiny

  Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.